Hot News :
สำนักงานปลัด

นายสมศักดิ์ ทองขำ

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางสาววิกษมา จิตติพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายเอกภพ มาสขาว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายสุทธิชัย บุญทิพย์

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาววิรุยา ทิพย์โพธิ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสาวิตรี สีหะวงษ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกำพล ทองสาย

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวพรนภัส โขงรัตน์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสายัญต์ เวียงสงค์

พนักงานขับรถส่วนกลาง

นายประดิษฐ์ ทองอินทร์

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายคำภา คำหาญ

พนักงานขับรถยนต์ กู้ชีพ

นายคัมภีย์ ชาเมืองกุล

พนักงานขับรถยนต์ กู้ชีพ

นายวนศักดิ์ ถาวรพันธ์

พนักงานขับรถขยะ

นายคำปน ผาสุกจิต

พนักงานประจำรถขยะ

นายมาลัยพร เพ็งแจ่ม

พนักงานประจำรถขยะ

นายบัวผัน ลุนผง

นักการภารโรง

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ